محیط های کشت میکروبی

MYP

3800000 تومان

TCBS

3700000 تومان

YGCکمپانی مرک Merck

2100000 تومان

مک کانکی آگار Merck

2800000 تومان