محیط های کشت میکروبی

YGCکمپانی مرک Merck

2700000 تومان

مک کانکی آگار Merck

2800000 تومان