مواد شیمیایی ازمایشگاهی

تخفیف! نگهدارنده(Placeholder)

1,10فنانترولین 107225 مرک

قیمت اصلی 720000 تومان بود.قیمت فعلی 675000 تومان است.
تخفیف! نگهدارنده(Placeholder)

n-آمیل الکل مرک

قیمت اصلی 1200000 تومان بود.قیمت فعلی 1170000 تومان است.
تخفیف!

n-آمیل الکل مرک

قیمت اصلی 1100000 تومان بود.قیمت فعلی 990000 تومان است.
نگهدارنده(Placeholder)
نگهدارنده(Placeholder)
تخفیف!

استاندارد سدیم 1000ppm

قیمت اصلی 800000 تومان بود.قیمت فعلی 750000 تومان است.
تخفیف! نگهدارنده(Placeholder)

استون 100013 مرک

قیمت اصلی 310000 تومان بود.قیمت فعلی 300000 تومان است.
تخفیف! نگهدارنده(Placeholder)

استون 100014 مرک

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 240000 تومان است.
نگهدارنده(Placeholder)
تخفیف!

اگزالیک اسید مرک merck

قیمت اصلی 720000 تومان بود.قیمت فعلی 660000 تومان است.

بافر 9 merck آلمان

295000 تومان
تخفیف!

بافر ph کمپانی HANNA

قیمت اصلی 2500000 تومان بود.قیمت فعلی 2380000 تومان است.

بنزیل الکل مرک Merck

2100000 تومان
تخفیف!

پارارزآنیلین مرک pararosaniline merck

قیمت اصلی 1550000 تومان بود.قیمت فعلی 1480000 تومان است.
تخفیف! نگهدارنده(Placeholder)

تری فلورو استیک اسید

قیمت اصلی 890000 تومان بود.قیمت فعلی 860000 تومان است.
تخفیف!

تیترازول اسید کلریدریک 0.1 مرک 109973

قیمت اصلی 350000 تومان بود.قیمت فعلی 265000 تومان است.
تخفیف!

تیترازول سدیم هیدروکسید 0.1 مرک 109959

قیمت اصلی 350000 تومان بود.قیمت فعلی 265000 تومان است.
تخفیف!

سرم جنین گوساله

قیمت اصلی 1050000 تومان بود.قیمت فعلی 990000 تومان است.
نگهدارنده(Placeholder)

فوشین مرک fuchsin merck

780000 تومان
نگهدارنده(Placeholder)