دسته بندی نشده

تخفیف! نگهدارنده(Placeholder)

1,10فنانترولین 107225 مرک

قیمت اصلی 720000 تومان بود.قیمت فعلی 675000 تومان است.
تخفیف!

n-آمیل الکل مرک

قیمت اصلی 1100000 تومان بود.قیمت فعلی 990000 تومان است.
نگهدارنده(Placeholder)
تخفیف! نگهدارنده(Placeholder)

استون 100013 مرک

قیمت اصلی 310000 تومان بود.قیمت فعلی 300000 تومان است.
تخفیف! نگهدارنده(Placeholder)

استون 100014 مرک

قیمت اصلی 260000 تومان بود.قیمت فعلی 240000 تومان است.
نگهدارنده(Placeholder)
تخفیف! نگهدارنده(Placeholder)

تری فلورو استیک اسید

قیمت اصلی 890000 تومان بود.قیمت فعلی 860000 تومان است.
نگهدارنده(Placeholder)
تخفیف!

کاغذ ph

قیمت اصلی 85000 تومان بود.قیمت فعلی 75000 تومان است.
نگهدارنده(Placeholder)